Valjaonica Femod

Razmenjivači toplote

U ponudi je širok asortiman razmenjivača toplote koji nalaze primenu u industriji u procesnim postrojenjima, elektroindustriji, petrohemiji, rafinerijama, u instalacijama za grejanje, hlađenje i klimatizaciju itd.

Razmenjivači toplote mogu se podeliti na one koji rade sa promenom agregatnog stanja (faze) fluida, kao što su isparivači, kondenzatori i rekuperatori, i na one kod kojih fluidi u radu ne menjaju fazu.

Prema mestu ugradnje, načinu funkcionisanja i nameni razmenjivači se koriste kao: zagrejači, hladnjaci, kondenzatori, isparivači itd.

Cevno saće sa visokoorebrenim bakarnim cevima za hladnjak vazduh - voda

Cevno saće sa visokoorebrenim bakarnim cevima za hladnjak vazduh - voda

Osnovna cev ........................................ Cu

Orebrenje ............................................. Al

Snaga razmene ............................. 340 kW

Dimenzije ............... 2950 x 1250 x 450 mm

(“US Steel” – Smederevo)

Rashladni snop sa visokoorebrenim mesinganim cevima za hladnjak voda - vodonik

Rashladni snop sa visokoorebrenim mesinganim cevima za hladnjak voda - vodonik

Osnovna cev ................................ CuZn 30

Orebrenje ............................................ Cu

Snaga razmene ............................. 700 kW

Dimenzije ...................... Ø 619 x 3400 mm

(“TENT - A” Obrenovac)

Dobošasti izmenjivači voda - voda sa glatkim bakarnim cevima

Dobošasti izmenjivači voda - voda sa glatkim bakarnim cevima

Snaga razmene ............................. 700 kW

Dimenzije ...................... Ø 436 x 2400 mm

(“Alumina” Skoplje, “Alpro” Vlasenica)

Rashladni uložak sa visokoorebrenim cevima za dohlađivač vazduh - voda

Rashladni uložak sa visokoorebrenim cevima za dohlađivač vazduh - voda

Osnovna cev ................................ CuZn 30

Orebrenje ............................................. Al

Snaga razmene ............................ 2850 kW

Dimenzije ..................... Ø 1740 x 1650 mm

(“MESSER-Tehnogas” a.d. Smederevo)

Cevni snop sa bakarnim glatkim cevima za hladnjak voda - azot

Cevni snop sa bakarnim glatkim cevima za hladnjak voda - azot

Snaga razmene ............................ 2000 kW

Dimenzije ..................... Ø 1300 x 3240 mm

(“MESSER-Tehnogas” a.d. Niš)

Spiralni cevni snop sa glatkim bakarnim cevima za hladnjak voda - voda

Spiralni cevni snop sa glatkim bakarnim cevima za hladnjak voda - voda

Snaga razmene ............................. 120 kW

Dimenzije ....................... Ø 265 x 1150 mm

(Valjaonica bakra AD Sevojno)

Rashladni snop sa visokoorebrenim mesinganim cevima za hladnjak voda - vodonik

Rashladni snop sa visokoorebrenim mesinganim cevima za hladnjak voda - vodonik

Osnovna cev ................................ CuZn 37

Orebrenje ............................................ Cu

Snaga razmene ............................ 1900 kW

Dimenzije ....................... Ø 619 x 3400 mm

(“TENT - B” Obrenovac)

Cevni snop za hladnjak voda - trafo ulje tip OFWF sa bakarnim cevima

Cevni snop za hladnjak voda - trafo ulje tip OFWF sa bakarnim cevima

Snaga razmene ............................. 160 kW

Dimenzije ....................... Ø 320 x 1415 mm

(“KAP” – Podgorica)

Izrada

U zavisnosti od mesta ugradnje i primene, razmenjivači toplote se projektuju i izrađuju tako da konstrukcijom, izborom materijala i načinom rada u potpunosti zadovolje zahtevane radne parametre.

Postoji više različitih kategorizacija i podela razmenjivača, prema konstrukciji, primeni, vrstama fluida, smerovima tokova, broju razmena, broju ulaza i izlaza fluida, upotrebljenim materijalima za izradu i td.

Razmenjivači se, u zavisnosti od primene i vrsta fluida, izrađuju kao dobošasti ili kutijasti, sa glatkim ili orebrenim cevima i sa jakom nosećom konstrukcijom. Materijali za izradu se biraju isključivo po zahtevima projektanta ili naručioca, koji bi trebalo da imaju u vidu čistoću fluida i moguće hemijske reakcije između fluida i primenjenih materijala u predviđenim radnim uslovima. Posebno se vrši analiza za izbor materijala kod primene agresivnih fluida.

U zavisnosti od smerova strujanja fluida, izrađuju se razmenjivači sa paralelnim istosmernim ili suprotnosmernim tokovima, poprečnim, spiralnim ili kombinovanim tokovima. Po broju prolaza razmenjivači mogu biti sa jednim, dva ili više (do osam) prolaza kroz cevi i do četiri prolaza fluida kroz međucevni prostor.

FEMOD u svojim projektima za razmenjivače daje prednost visokoorebrenim cevima iz svog proizvodnog programa koje se izrađuju po svetski priznatoj tehnologiji. Od materijala, pored primene niskougljeničnih i nerđajućih čelika, najčešće se koriste bakar i legure bakra za sve vrste razmenjivača. Zbog toga se razmenjivači koje nudi FEMOD odlikuju kvalitetom, trajnošću, dobrim tehničkim performansama, visokom pouzdanošću u radu i ispunjenjem strogih ekoloških zahteva.

Fluidi

Fluidi koji se primenjuju u razmenjivačima su najčešće vazduh, voda ili ulje, a u posebnim slučajevima, po tehnološkim zahtevima, mogu se koristiti i drugi fluidi (azot, korsantin, freon, vodonik, gasovite smeše, specijalna tehnološka ulja i td.).

U zavisnosti od izbora fluida, u praksi se mogu pojaviti razne kombinacije u razmenjivačima: voda – voda, vazduh – voda, vazduh – ulje, voda – ulje, ulje – ulje, voda – azot, voda – vodonik itd.